Wanneer er geen behoefte meer is om een zorgpagina voor iemand in Carenzorgt.nl te hebben, is het mogelijk om de zorgpagina te verwijderen. De zorgpagina kan alleen verwijderd worden door de beheerder. Wanneer jij als gebruiker geen gebruik meer wilt maken van Carenzorgt.nl, is het ook mogelijk om je account te verwijderen. Hoe dat kan, is hier te vinden.


Ga naar de zorgpagina van de persoon die je wilt verwijderen. Klik op Profiel, helemaal onderaan die pagina kun je klikken op 'verwijder deze zorgpagina'. Het verwijderen van een zorgpagina is een permanente actie: als je de zorgpagina verwijdert is hij ook echt weg, ook voor alle anderen die toegang hebben tot de pagina. Ben je er zeker van dat dit is wat je wilt?


Wanneer je alle boxjes aanvinkt wordt de zorgpagina definitief verwijderd.